Đặc điểm nào sau đây không có ở hoocmôn thực vật?

A. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.
B. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.
C. Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác
D. Tính chuyển hoá cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Nước và ion khoáng mới được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây. Hoocmon thực vật không được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...