Đặc điểm nào là không hoàn toàn đúng đối với đột biến đa bội ?

A.Thường gặp ở thực vật.
B. Không có khả năng sinh giao tử bình thường.
C. Cơ quan sinh dưỡng lớn, chống chịu tốt.
D. Sinh tổng hợp các chất mạnh .
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...