Đặc điểm nào là không đúng khi nói về quần thể tự phối?

A.

Qua mỗi thế hệ tự thụ thì tỉ lệ dị hợp giảm đi 1 nửa.

B.

Qua mỗi thế hệ tự thụ thì tỉ lệ đồng hợp tăng lên gấp đôi.

C.

Độ đa dạng di truyền giảm dần qua các thế hệ.

D.

Ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Quần thể tự phối không có đặc điểm: Qua mỗi thế hệ tự thụ thì tỉ lệ đồng hợp tăng lên gấp đôi.

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...