Đặc điểm mới của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là

A.

Nền kinh tế phong kiến.

B.

Nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến.

C.

Nền kinh tế  thuộc địa .

D.

Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...