Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay là

A.

khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B.

khoa học gắn liền với kĩ thuật.

C.

khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật

D.

khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...