Đặc điểm của sự di truyền tính trạng do gen nằm trên NST giới tính X, không có alen trên NST giới tính Y là:

A.

Kết quả lai thuận khác lai nghịch và tính trạng được di truyền chéo.

B.

Có trường hợp P thuần chủng, F1 có sự phân li kiểu hình.

C.

Tỉ lệ phân li kiểu hình, không giống nhau giữa cá thể đực và cá thể cái.

D.

Kết quả lai thuận khác lai nghịch và tính trạng được di truyền chéo và có trường hợp P thuần chủng, F1 có sự phân li kiểu hình và tỉ lệ phân li kiểu hình, không giống nhau giữa cá thể đực và cá thể cái.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Kết quả lai thuận khác lai nghịch và tính trạng được di truyền chéo và có trường hợp P thuần chủng, F1 có sự phân li kiểu hình và tỉ lệ phân li kiểu hình, không giống nhau giữa cá thể đực và cá thể cái.

Các đặc điểm di truyền tính trạng liên kết với giới tính X là: di truyền chéo, kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau, tỉ lệ phân li kiểu hình khác nhau giữa giới đực và cái, P thuần chủng F1 có sự phân tính (XaXa x XAY).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...