Đặc điểm của sự di truyền tính trạng do gen nằm trên NST giới tính X, không có alen trên NST giới tính Y là:

A.

Kết quả lai thuận khác lai nghịch và tính trạng được di truyền chéo.

B.

Có trường hợp P thuần chủng, F1 có sự phân li kiểu hình.

C.

Tỉ lệ phân li kiểu hình, không giống nhau giữa cá thể đực và cá thể cái.

D.

Kết quả lai thuận khác lai nghịch và tính trạng được di truyền chéo và có trường hợp P thuần chủng, F1 có sự phân li kiểu hình và tỉ lệ phân li kiểu hình, không giống nhau giữa cá thể đực và cá thể cái.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...