Đặc điểm của mức phản ứng:

A.

tính trạng số lượng có mức phản ứng hẹp, tính trạng chất lượng có mức phản ứng rộng.

B.

mỗi gen trong một kiểu gen có mức phản ứng riêng.

C.

mức phản ứng do môi trường sống qui định.

D.

các gen trong một kiểu gen có mức phản ứng như nhau.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...