Đặc điểm cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng ngưng là:

A.

Phải có liên kết bội.

B.

Phải có từ hai nhóm chức trở lên có thể cho phản ứng ngưng tụ.

C.

Phải có nhóm -OH.

D.

Phải có nhóm -NH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phải có từ hai nhóm chức trở lên có thể cho phản ứng ngưng tụ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...