Cường độ kích thích lên sợi trục của một nơron tăng sẽ làm cho

A.Thời gian xuất hiện điện thế hoạt động tăng
B.Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động tăng
C.Biên độ của điện thế hoạt động tăng
D.Tần số điện thế hoạt động tạo ra tăng
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...