Cuộc Tổng tuyển cử trong cả nước được tổ chức vào thời gian nào?

A.

Ngày 1 - 6 - 1946.

B.

Ngày 2 - 3 - 1946.

C.

Ngày 22 - 5 - 1946

D.

Ngày 6 - 1 - 1946.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...