Cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho thắng lợi của cách mạng tháng 8-1945 là

A.

Phong trào cách mạng 1930-1931

B.

Phong trào dân chủ 1936-1939

C.

Cao trào kháng Nhật cứu nước 1945

D.

Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phong trào cách mạng 1930-1931

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...