Cuộc chiến đấu ở các dô thị kéo dài đến thời gian nào thì kết thúc?

A.

Tháng 4 – 1947

B.

Tháng 2 – 1947

C.

Tháng 6 - 1947

D.

Tháng 10 – 1947

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tháng 2 – 1947

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...