Cuộc chiến đấu ở các dô thị kéo dài đến thời gian nào thì kết thúc?

A.

Tháng 4 – 1947

B.

Tháng 2 – 1947

C.

Tháng 6 - 1947

D.

Tháng 10 – 1947

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...