Cùng là chất rắn kết tinh, không màu, không mùi, dễ tan trong nước, có vị

ngọt là tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên của nhóm chất nào sau đây?

A.

glucozơ và saccarozơ.

B.

glucozơ và tinhbột.

C.

glucozơ và xenlulozơ.

D.

saccarozơ và tinhbột.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...