Cứ điểm nào của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị ta tiêu diệt đầu tiên?

A.

Cứ điểm Độc Lập, cứ điểm E1

B.

Cứ điểm Bản Kéo, cứ điểm E1

C.

Cứ điểm Độc Lập và Bản Kéo

D.

Cứ điểm Him Lam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cứ điểm Him Lam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...