Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

A.

[C6H7O2(OH)3]n.

B.

[C6H8O2(OH)3]n.

C.

[C6H7O3(OH)3]n.

D.

[C6H5O2(OH)3]n.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

[C6H7O2(OH)3]n.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...