Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của glucozơ?

A.

CxHyOz.

B.

CH2O.

C.

C2H4O2.

D.

C6H12O6.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...