Công thức nào sau đây không phải là một phenol (phân tử các chất đều có nhân benzen)?

A.

CH3-C6H4-OH.

B.

(CH3)2-C6H3-OH.

C.

C6H5-CH2OH.

D.

C2H5-C6H4-OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C6H5-CH2OH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...