Công thoát electron của một kim loại là 7,64.10−19 (J). Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,18 (μm), λ2 = 0,21 (μm) và λ3 = 0,35 (μm). Lấy h = 6,625.10−34 (J.s), c = 3.108 (m/s). Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?

A.

Hai bức xạ (λ1 và λ2).

B.

Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên.

C.

Cả ba bức xạ (λ1, λ2 và λ3).

D.

Chỉ có bức xạ λ1.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...