Công lao đầu tiên, to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919- 1930 là gì?

A.

Từ chủ nghĩa yêu nước đến với Chủ nghĩa Mác- Leenin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

B.

Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng.

C.

Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên.

D.

Hợp nhất ba tổ chức cộng sản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...