Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số img1 để hàm số img2 nghịch biến trên khoảng img3?

A.

3.

B.

Vô số.

C.

0.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Tập xác định img1; img2. Hàm số img3 nghịch biến trên khoảng img4 khi và chỉ khi: img5 img6 img7 img8. Vì img9 img10.

Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...