Có trường hợp trong tế bào của sinh vật nhân chuẩn, cùng một gen được phiên mã tạo thành ARN nhưng lại tổng hợp ra nhiều loại prôtêin khác nhau. Điều đó được giải thích là vì

A.

do gen đó chứa nhiều đọan intron khác nhau.

B.

do trong quá trình cắt intron, có sự sắp xếp lại của các đoạn êxon theo các cách khác nhau.

C.

do trong quá trình tạo mARN trưởng thành, một số intron có thể không bị cắt khỏi mARN.

D.

do gen có chứa nhiều đoạn êxon khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

do trong quá trình cắt intron, có sự sắp xếp lại của các đoạn êxon theo các cách khác nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...