Có thể phân biệt nhanh chóng rượu bậc I, bậc II và bậc III bằng thuốc thử nào sau đây?

A.

CuO/t°.

B.

ZnCl2/HCl đặc.

C.

KMnO4/H2SO4.

D.

K2Cr2O 7/H2SO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

ZnCl2/HCl đặc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...