Có thể phân biệt CO2 và SO2 bằng dung dịch chất nào:

A.

Ca(OH)2.

B.

Nước brom.

C.

KMnO4.

D.

Nước brom hoặc KMnO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nước brom hoặc KMnO4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...