Có thể phân biệt CO2 và SO2 bằng dung dịch chất nào:

A.

Ca(OH)2.

B.

Nước brom.

C.

KMnO4.

D.

Nước brom hoặc KMnO4.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...