Cơ thể mang gen đột biến nhưng chưa được biểu hiện thành thể đột biến vì:

A. đột biến lặn không có alen trội tương ứng.
B. đột biến lặn ở trạng thái đồng hợp.
C. đột biến trội ở trạng thái dị hợp.
D. đột biến lặn ở trạng thái dị hợp.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Có thể mang gen đột biến nhưng chưa được biểu hiện thành thể đột biến vì đây là đột biến lặn, alen đột biến tồn tại bên cạnh alen trội tương ứng nên không biểu hiện ra kiểu hình đột biến

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...