Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm:

A.

C3H5(OH)3, C2H4(OH)2.

B.

C3H7OH, CH3CHO.

C.

CH3COOH, C2H3COOH.

D.

C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C3H7OH, CH3CHO.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...