Có thể có bao nhiêu đồng phân monobrom được tạo thành khi thay thế một nguyên tử hiđro của naphtalen?

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2.

+ Br2  + HBr.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...