Có thể chia khối lập phương Trac nghiem online - cungthi.vn thành bao nhiêu khối tứ diện bằng nhau mà mỗi tứ diện có bốn đỉnh thuộc tập các điểm Trac nghiem online - cungthi.vn?

A. Sáu
B. Vô số
C. Hai
D. Bốn
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về lý thuyết khối đa diện - hình học lớp 12 chuyên đề khối đa diện ( có lời giải chi tiết )

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...