Có phản ứng hóa học: Mg + CuSO4  MgSO4 + Cu.

Phương trình nào dưới đây biểu thị sự oxi hoá của phản ứng hoá học trên?

A.

Mg2+ + 2e  Mg.

B.

Mg Mg2+ + 2e.

C.

Cu2+ + 2e  Cu.

D.

Cu Cu2+ + 2e.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mg Mg2+ + 2e.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...