Có một số chất rắn sau để trong các bình mất nhãn: Fe, FeS, Fe3O4. Để có thể nhận biết được các chất rắn đó, ta có thể sử dụng một dung dịch là:

A.

CuCl2.

B.

HNO3 loãng.

C.

H2SO4 đặc, nguội.

D.

HCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

HCl.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...