** Có hai quần thể cùng loài, khi đạt trạng thái cân bằng dỉ truyền, mỗi quần thể đều có 5000 cá thể. Quần thể thứ nhất có tần số alen A = 0,7; quần thể thứ haỉ có tần số alen a = 0,2.

Số cá thể dị hợp trong mỗi quần thể 1 và 2 lần lượt là:

A.

2450 và 3200.

B.

2100 và 1600.

C.

450 và 200.

D.

1600 và 2100.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2100 và 1600.

-       Số cá thể có kiểu gen dị hợp Aa trong quần thể thứ nhất là:

0,42Aa X 5000 = 2100 (cá thể),

-       Số cá thể có kiểu gen dị hợp Aa trong quần thể thứ hai là:

0,32Aa X 5000 = 1600 (cá thể).

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 3 có lời giải chi tiết - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...