** Có hai quần thể cùng loài, khi đạt trạng thái cân bằng dỉ truyền, mỗi quần thể đều có 5000 cá thể. Quần thể thứ nhất có tần số alen A = 0,7; quần thể thứ haỉ có tần số alen a = 0,2.

Quần thể nào trong hai quần thể trên có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn cao hơn và cao hơn bao nhiêu %?

 

A.

Quần thể 2 cao hơn quần thể 1 và cao hơn 5%.

B.

Quần thể 1 cao hơn quần thể 2 và cao hơn 10%.

C.

Quần thể 2 cao hơn quần thể 1 và cao hơn 15%.

D.

Quần thể 1 cao hơn quần thể 2 và cao hơn 5%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quần thể 1 cao hơn quần thể 2 và cao hơn 5%.

+ Ở quần thể thứ nhất: Tần số alen A: p(A) = 0,7 -> q(a) = 1 - 0,7 = 0,3.

 Cấu trúc di truyền của quần thể là:

(0,7)2 : 2.(0,7.0,3) : (0,3)2= 0.49AA : 0,42Aa : 0,09aa.

+ Ở quần thể thứ hai: Tần số alen a: q(a) = 0,2 -> p(A) = 1 - 0,2 = 0,8.

Cấu trúc di truyền của quần thể là:

(0,8)2: 2. (0,8.0,2): (0,2)2= 0.64AA : 0,32Aa : 0,04aa.

+ So sánh cấu trúc di truyền của hai quần thể ta thấy tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn của quần thể thứ nhất cao hơn tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn của quần thể thứ hai và cao hơn là 0,09 - 0,04 = 0,05 hay cao hơn 5%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 3 có lời giải chi tiết - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...