** Có hai quần thể cùng loài, khi đạt trạng thái cân bằng dỉ truyền, mỗi quần thể đều có 5000 cá thể. Quần thể thứ nhất có tần số alen A = 0,7; quần thể thứ haỉ có tần số alen a = 0,2.

Quần thể nào trong hai quần thể trên có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn cao hơn và cao hơn bao nhiêu %?

 

A.

Quần thể 2 cao hơn quần thể 1 và cao hơn 5%.

B.

Quần thể 1 cao hơn quần thể 2 và cao hơn 10%.

C.

Quần thể 2 cao hơn quần thể 1 và cao hơn 15%.

D.

Quần thể 1 cao hơn quần thể 2 và cao hơn 5%.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 3 có lời giải chi tiết - đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...