Cơ chế phát sinh thể đa bội chẵn là

A.

tất cả các cặp nhiễm sắc thể tự nhân đôi nhưng có một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly.

B.

một số cặp nhiễm sắc thể nào đó tự nhân đôi nhưng không phân ly.

C.

một cặp nhiễm sắc thể nào đó không nhân đôi.

D.

tất cả các cặp nhiễm sắc thể tự nhân đôi nhưng không phân ly.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...