Cơ chế cách li là những trở ngại ngăn cản:

A.

Sự tạo thành hợp tử hoặc con lai hữu thụ.

B.

Sự tạo thành hợp tử hoặc con lai bất thụ.

C.

Sự tạo thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật.

D.

Sự thay đổi vốn gen của quần thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sự tạo thành hợp tử hoặc con lai hữu thụ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...