Có các quá trình chuyển hoá sau:

Khí cacbonic  tinh bột  glucozơ  etanol  etylaxetat.

Tên gọi các phản ứng (1), (2), (3), (4) lần lượt là:

A.

Phản ứng quang hợp, phản ứng thuỷ phân, phản ứng lên men rượu.

B.

Phản ứng quang hợp, phản ứng lên men rượu, phản ứng este hóa, phản ứng thuỷ phân, phản ứng xà phòng hóa.

C.

Phản ứng quang hợp, phản ứng thuỷ phân, phản ứng lên men rượu, phản ứng este hóa.

D.

Phản ứng quang hợp, phản ứng thuỷ phân, phản ứng este hóa, phản ứng lên men rượu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phản ứng quang hợp, phản ứng thuỷ phân, phản ứng lên men rượu, phản ứng este hóa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...