Có các cặp dung dịch sau :

(1) Glucozơ và glixerol.

(2) Glucozơ và anđehit axetic.

(3) Saccarozơ và mantozơ.

(4) Mantozơ và fructozơ.

Nếu  dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tối đa bao nhiêu cặp chất trên?

A.

2.

B.

3.

C.

1.

D.

5.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...