Có các cặp dung dịch sau :

(1) Glucozơ và glixerol.

(2) Glucozơ và anđehit axetic.

(3) Saccarozơ và mantozơ.

(4) Mantozơ và fructozơ.

Nếu  dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tối đa bao nhiêu cặp chất trên?

A.

2.

B.

3.

C.

1.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(1)     ở nhiệt độ thường cả 2 chất đều phản ứng với Cu(OH)2 cho phức chất tan, màu xanh lam, nhưng khi đun nóng thì glucozơ tạo kết tủa đỏ gạch còn glixerol thì không thay đổi

(2)     glucozo phản ứng với Cu(OH)2 cho phức chất màu xanh lam, andehit axetic không phản ứng với Cu(OH)2.

ptpu :2 C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

(3)  ở nhiệt độ thường cả hai đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức chất tan màu xanh lam, khi đun nóng thì mantozơ cho kết tủa đỏ gạch còn saccarozơ thì không

(4)   chỉ dùng Cu(OH)2 không phân biệt được fructozo và mantozo vì cả hai đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức chất tan màu xanh lam.

Vậy  dùng Cu(OH)2 chỉ phân biệt được tối đa 3 cặp chất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...