Có các cặp dung dịch sau :

(1) Glucozơ và glixerol.

(2) Glucozơ và anđehit axetic.

(3) Saccarozơ và mantozơ.

(4) Mantozơ và fructozơ.

Nếu  dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tối đa bao nhiêu cặp chất trên?

A.

2.

B.

3.

C.

1.

D.

5.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...