Có các cặp dung dịch riêng biệt đựng trong các bình mất nhãn:

(1) Glucozơ, fructozơ.

(2) Glucozơ, saccarozơ.

(3) Mantozơ, saccarozơ.

(4) Fructozơ, mantozơ.

(5) Glucozơ, glixerol.

Dùng dung dịch AgNO3/NH3 có thể phân biệt được những cặp dung dịch nào?

A.

(2), (3), (4).

B.

(1), (2), (3).

C.

(2), (3), (5).

D.

(3), (4), (5).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(2), (3), (5).

(2) Glucozơ, saccarozơ.

(3) Mantozơ, saccarozơ.

(5) Glucozơ, glixerol.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...