Có các cặp dung dịch riêng biệt đụng trong các bình mất nhãn: (1) glucozơ, fructozơ; (2)

glucozơ, saccarozơ; (3) mantozơ, saccarozơ; (4) fructozơ, mantozơ; (5) glucozơ, glixerol. Dung dịch

AgNO3/NH3 có thể phân biệt được những cặp dung dịch nào ?

A.

(2),(3),(4)

B.

(1),(2),(3)

C.

(2),(3),(5)

D.

(3),(4),(5)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(2),(3),(5)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...