Có bốn vật nằm trong mặt phẳng (x, y). Vật 1 có khối lượng 5kg ở tọa độ (0; 0)m. Vật 2 có khối lượng 3kg ở tọa độ (0,4)m. Vật 3 có khối lượng 4kg ở tọa độ (3; 0)m. Hỏi vật 4 có khối lượng 8kg đặt ở đâu để trọng tâm của hệ 4 vật ở tọa độ (0; 0)m ?

A.

(1,5; 1,5)m.

B.

(-1,5; 0)m.

C.

(-1,65; 0)m.

D.

(-1,5; -1,5)m.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...