Có bốn vật nằm dọc theo trục tọa độ y. Vật 1 có khối lượng 2,00kg ở tọa độ +3,00m. Vật 2 có khối lượng 3,00kg ở tọa độ +2,5m. Vật 3 có khối lượng 2,5kg ở gốc tọa độ. Vật 4 có khối lượng 4,00kg ở tọa độ -5,00m. Hỏi trọng tâm của bốn vật nằm ở đâu ?

A.

-0,57m.

B.

-0,72m.

C.

-0,39m.

D.

-1,86m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

-0,57m.

Áp dụng điều kiện cân bằng và monen lực ta có: 

yG=y1.m1+y2.m2+y3.m3+y4.m4m1+m2+m3+m4=3.2+2,5.3+0.2,5+(-5).42+3+2,5+4=-0,57m

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...