Có bốn quả cầu kim loại, kích thước giống nhau. Các quả cầu mang các điện tích: +17,5 φC; -25.10-7C; -18.4 φC; + 3,6.10-5 C. Cho bốn quả cầu đồng thời tiếp xúc với nhau, sau đó lại tách chúng ra. Điện tích mỗi quả cầu là

A.

8,15 φC

B.

7,16 φC

C.

-8,15 φC

D.

-7,16 φC

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

8,15 φC

Tổng điện tích trước khi tiếp xúc:

Q = +17,5 φC - 2,5.10-7 φC - 18,4 φC + 3,6.10-5 φC = +17,5 φC - 2,5 φC - 18,4 φC + 3,6 φC = + 32,6 φC

Điện tích mỗi quả sau khi tách: 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...