Có bốn chất: axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ. Chỉ dùng thêm một chất nào sau đây để nhận biết?

A.

Quỳ tím.

B.

CaCO3.

C.

CuO.

D.

Cu(OH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cu(OH)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...