Có bao nhiêu số tự nhiên gồm img1 chữ số đôi một khác nhau, trong đó các chữ số img2; img3; img4; img5; img6 được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải và chữ số img7 luôn đứng trước chữ số img8?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  +) img1; img2; img3; img4; img5 xếp coi là img6 vách ngăn img7 img8 cách. +) Xếp img9 trước img10img11 cách, khi đó tạo img12 khoảng trống. +) Lần lượt xếp các số img13; img14; img15 số cách tương ứng là: img16; img17img18 cách. +) Xếp số img19img20 cách. Đáp số: img21 số.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...