Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số img1 để hàm số img2 đồng biến trên khoảng img3?

A.3
B.4
C.2
D.1
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có img1.  Để hàm số img2 đồng biến trên khoảng img3 thì img4 với img5 img6 với img7img8. Xét hàm số img9 trên khoảng img10 ta có img11img12.  Do img13 nên img14.  Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...