Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch pôlinuclêôtit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử ADN trên là

A.

3.

B.

4.

C.

5.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3.

Số mạch ADN kể cả cũ và mới là: 112+ 8 x 2 =128

Số ADN con được tổng hợp là: 128 : 2 = 64

Ta có: 1 ADN ban đầu sau k lần nhân đôi sẽ tổng hợp được 2^k ADN con.

=> 8 ADN ban đầu sau k lần nhân đôi sẽ tổng hợp được 8 x 2^k ADN con.

=> 8 x 2^k= 64

=> 2^k = 8

=> k = 3

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...