có 500ml dung dịch chứa Na+, NH4+, CO32-, SO42-. Lấy 100ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu 2,24 lít khí (đktc). Lấy 100 ml dd X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thấy có 43 gam kết tủa. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu 4,48 lít khí NH3 (đktc). Tổng khối lượng muối có trong 500 ml dung dịch X là

A.

14,9 gam.

B.

11,9 gam.

C.

86,2 gam.

D.

119 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

cứ trong 100ml dung dịch có: 

43=197.0,1+233.n SO42-

Bảo toàn điện tích, suy ra số mol của Na+, sau đó bảo toàn khối lượng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...