** Có 40 tế bào mầm phân bào liên tiếp 1 số đợt, môi trường nội bào đã cung cấp 4560 nhiễm sắc thể. Các tế bào con giảm phân tạo giao tử và môi trường nội bào đã cung cấp 6080 nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài là

A.

38.

B.

76.

C.

52.

D.

64.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

38.

Số lần nguyên phân của tế bào mầm là k.

→ số tế bào con tạo ra sau k lần nguyên phân là 40.2k

Số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho k đợt nguyên phân là:

40(2k - 1) x 2n = 4560 (1)

Số NST trong các tế bào con là: 40. 2k. 2n

Số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho tế bào con để giảm phân là: (do giảm phân chỉ có 1 lần nhân đôi)

40 x 2k x 2n = 6080 (2)

Từ (1) và (2)  

Bộ nhiễm sắc thể của loài 2n = 38.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...