Có 4 dung dịch : Al(NO3)3 ,NaNO3 ,Na2CO3 ,NH4NO3 .Chỉ dùng một dung dịch nào sau đây để phân biệt các chất trong các dung dịch trên ?

A.

H2SO4.                               

B.

NaCl.                                   

C.

K2SO4.                             

D.

Ba(OH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khi dùng Ba(OH)2 nhận biết được

+Al(NO3)3 tạo kết tủa trắng rồi tan

+ Na2CO3 tạo kết tủa trắng

+ NH4NO3 tạo chất khí mùi khai

+ không hiện tượng là NaNO3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...