Có 4 dung dịch : Al(NO3)3 ,NaNO3 ,Na2CO3 ,NH4NO3 .Chỉ dùng một dung dịch nào sau đây để phân biệt các chất trong các dung dịch trên ?

A.

H2SO4.                               

B.

NaCl.                                   

C.

K2SO4.                             

D.

Ba(OH)2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...