** Có 3 alen quy định các nhóm máu hệ O, A, B ở người là lA, IB, lO trong đó lA và lB trội hoàn toàn so với lO; lA và lB tương đương nhau.

Người máu A có kiểu gen lAIA hoặc lAlO.

Người máu B có kiểu gen lBlB hoạc IBIO.

Người máu O có kiểu gen lOlO.

Người máu AB có kiểu gen lAlB.

Cặp bố mẹ nào sau đây không thể sinh con máu AB?

A.

P: lAIA x lBlB.

B.

P: lAIO x lBlO.

C.

P: lAIB x lOlO.

D.

P: lAIO x lBlB.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

P: lAIB x lOlO.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...